[ หน้าแรกเว็บไซต์ | ข้อเสนอแนะการใช้ระบบ | ผู้ดูแลระบบ ]


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน
A Study on Database Programming Student’s Learning Achievement with Matching Care

บทคัดย่อ || บทความ || เล่มฉบับสมบูรณ์

ชื่อผู้วิจัย : ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
ชื่อผู้วิจัย (Eng) : CHATCHADAPORN TANTARAWONGSA
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เน้นวิธีการสอนแบบจับคู่ดูแลกัน
ชื่อผลงานวิจัย (Eng) : A Study on Database Programming Student’s Learning Achievement with Matching Care
ชื่อสาขางานวิจัย: การศึกษา
งานวิจัยปี: 2553
บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดเจตคติ วัดทักษะทางการเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ทีเน้นสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ด้วยการตั้งสมมุติฐานว่า เจตคติและทักษะทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดี และผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 28 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยเรียงลำดับ GPA แล้วนำนักศึกษาที่มี GPA สูงสุดและต่ำสุด 14 คนแรกมาจับคู่ ดำเนินการทดลองโดยให้นักศึกษาแต่ละคู่ทำกิจกรรมในการเรียนด้วยกันตามแผนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ทีเน้นสอนแบบจับคู่ดูแลกัน ยกเว้นการทำแบบทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการสอน จำนวน 5 แผน แบบวัดเจตคติต่อการสอน แบบทดสอบวัดทักษะทางการเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยปรากฏว่า เจตคติและทักษะทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ทีเน้นสอนแบบจับคู่ดูแลกัน อยู่ในระดับดี คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และ 3.93 ตามลำดับ ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าดัชนีประสิทธิผลซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางการเรียน มีค่าร้อยละ 48.10 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
นุจรี 192.168.35.* [ วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 13:01 น. ]

<< โปรดตรวจสอบสิทธิการใช้งานได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >>